PAYMENT

การคืนและเปลี่ยนสินค้า ( Returns and Exchanges )

หากท่านประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน Setko(Thailand) กรุณาทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้
If you wish to return an item purchased by Setko(Thailand), please follow the steps below.

 • ติดต่อที่ After Service 09 1595 2569 , 06 4249 9477 (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 น. -17.00 น.) หรือที่ setkothailand@gmail.com เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งแจ้งเลขที่การสั่งซื้อทุกครั้ง
  Contact the Call Center 09 1595 2569 , 06 4249 9477 (Monday - Friday Except public holidays 9:00 am to 17:00 am) or setkothailand@gmail.com To indicate your purpose to return an item and the tracking number for every order.
 • เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและ ติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม
  Our staff will verify and ordering information. Contact you within 1-3 business days to notify for return approval or request additional documents.
 • ถ้าความประสงค์ของท่านถูกอนุมัติ ทางเราจะติดต่อกลับ และ กรุณาส่งของกลับมาที่บริษัทเรา ควรห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายเพิ่มเติม และแนบเอกสารการขอส่งคืนพร้อมลายเซ็นของท่านด้วย
  If the purpose of your approval. Please send back to us. You should wrap the product carefully to prevent further breakage and attach the document to be returned along with your signature.
 • เมื่อทางเราได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนสินค้าและส่งไปตามที่อยู่ของท่าน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ
  When we receive the item back from you. We will arrange a replacement order and refund the product. We will issue checks in the name of order and sent to the address for the sending of the bill that you provide to us. This will take about 3-7 business days. Sorry, we cannot refund shipping costs for you. If you receive damaged goods, please contact us immediately.

ขออภัย เราไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งให้ท่านได้ กรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อมาหาเราทันที
Sorry, we cannot refund shipping costs for you. If you receive damaged goods, please contact us immediately.


 

** โปรดทราบว่าการเปลี่ยนสินค้าทำได้ถ้าตรงกับเงื่อนไขด้านล่างเท่านั้น
** Please note that the refund can only be made if it applies to the condition below.

 • เรายอมรับการเปลี่ยนสินค้าสำหรับสินค้าชำรุดเท่านั้น
  We accept refund for defective product only. The exchange or replacement cannot be made due to Thai Customs regulation.
 • สินค้าชำรุดสามารถส่งกลับและคืนเงินได้หากเราได้รับการแจ้งเตือนภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อไป
  Defective product can be returned for refund if notification has been given within 30 days of date of purchased to (setkothailand@gmail.com)
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิจะต้องนำกลับมาคืนในสภาพเดิมหรือไม่ได้ใช้และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีใบเสร็จรับเงินและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง.
  The defective product must be returned in its original conditions, unworn or unused, and in its original packaging with sales receipt and all related traveling documents.
 • Monetary refund can be made if the product is purchased in cash.
 • Credit refund will be made directly to card holder's account.


 

สินค้าเสียหาย
Damaged goods

เมื่อพัสดุสินค้าที่ท่านสั่งซื้อมา ถึง กรุณาตรวจสอบกล่องบรรจุสินค้าทันทีว่าเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ โปรดทราบว่าการบุบฉีกขาดของกล่องบรรจุสินค้าที่เกิดจากการขนส่งเป็นเรื่องปกติ หากสินค้าภายในได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อเราทันทีที่ 09 1595 2569 , 06 4249 9477 (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 น. -17.00 น.) พร้อมระบุเลขที่การสั่งซื้อและเบอร์ติดต่อของท่าน 
After the parcel is arrived, please check the box once the product is damaged in transit or not. Please note that the packaging intact tear of the product arising from shipping are common. If the product is damaged, please contact us immediately at Call Center 09 1595 2569 , 06 4249 9477 (Monday - Friday. Except public holidays 9:00 am to 17:00 am) and identify your order and contact you

LEAVE YOUR MESSAGE
WAITING GOOD NEWS HERE
Name
Phone
Email
Subject